Preparing for Ascension

Every event, every emotion, that once blocked you, you can now relive in detail. This helps to release all feelings of fear and worry in order to experience rapid transformation. Surrendering to the process creates space for new gifts and a consciously versatile relationship with this earthly existence.

Elke gebeurtenis, elke emotie, die jou ooit blokkeerde, mag je nu tot in detail herbeleven. Dit helpt om alle gevoelens van angst en zorgen los te laten om zo een snelle transformatie te kunnen ervaren. Het je overgeven aan het proces creëert ruimte voor nieuwe gaven en een bewust veelzijdige relatie met dit aardse bestaan.

« terug